17.4.13 Three major festivals in Portugal

                             Pilgrimage to Fátima.  Fátima is Roman Catholic Portugal's most powerful symbol of religious devotion. On 13 May in 1917 the Virgin Mary reportedly made her first visit to three shepherd children in the fields near to town. The Sanctuary of Fatima, at Cova da Iria, in a brief time has become one of the world's greatest pilgrimage centers. Each May (since 1917) on 12th and 13th thousands of pilgrims head for the Altar of the World to kneel at the feet of Our Lady of Fatima. Pilgrims travel long distances on foot, in automobiles to bring their sick to Fatima. Nowadays more than 4 million people comes here. A candlelight procession goes through the town to the Sanctuary on 12 May, culminating in the Adeus ("farewell") procession on 13 May. When Nossa Senhora de Fatima is returned next day to her place in the basilica, the pilgrims wave their handkerchiefs in sad farewell. 

The Portugal Carnaval. It is an annual and one of the biggest event  in Lisbon. A little over a century ago the Lisbon carnival was characterized as a time of license, with obscene jokes, coarse horseplay, and battles with eggs, oranges, flour and water. Now carnaval ‚brings‘ people from all over the world. It usually happens in February that‘s why it signals the end of winter and also ushers in the religious period of giving up meat. Carnival is all about dancing, music, fun and costumes. The native  people take carnival very seriously. Many of them spend even few months preparing their costumes for the carnaval. This celebration is very colorful, funny and unique. It has to be seen by everyone!
Fantasporto (also known as Fantas). It is an international film festival annually organized since 1981 in Porto (Rivoli Teatro Municipal). The name Fantasporto used in the first letters - Fantas, because the festival started with a fantasy competition, and Porto, the name of the city. In this festival is given screen space to fantasy,science fiction,horror-oriented, commercial feature films and experimental projects from all over the world. Enlarging the number of film addicts, the festival each year prepares special programmes for children , handicapped citizens and schools. So, this festival attracts audiences of more than 10,000 people each year. Awards in this festival is given for Best Actor, Best Actress and Best director.

Trys didžiausios šventės Portugalijoje

Piligrimų kelionė į Fatimą. Fatima yra galingiausias Romos katalikų atsidavimo simbolis Portugalijoje. 1917 metais Gegužės 13-tą, kaip kalbama, Mergelė Marija pirmą kartą aplankė tris piemenukus laukuose netoli miesto. Fatimos prieglobstis Cova da Iria greitai tapo vienas didžiausių piligrimystės centrų pasaulyje. Kiekvieną gegužės 12-13-tą dieną, tūkstančiai piligrimų klupi prieš altorių prieš Fatimą. Piligrimai nukeliauja ilgus atstumus pėsčiomis ar automobiliu norėdami atnešti savo ligas Fatimai. Šiais laikais daugiau nei 4 milijonai žmonių atvyksta aplankyti šios šventos vietos. Žvakės nešimo procesija vyksta per miestą gegužės 12 dieną, o kulminacija, t.y. atsisveikinimo procesas gegužės 13-tą. Kai Fatima kitą dieną grįžtaį savo vietą bazilikoje, visi piligrimai liūdnai mojuoja nosinaitėmis atsisveikindami.
Portugalijos karnavalas. Kasmetinis ir vienas didžiausių įvykių Lisabonoje. Daugiau nei prieš vieną amžių Lisabonos karnavalas buvo charakterizuojamas kaip laiko licenzijos, su nešvankiais juokais, šiukščiais išdykavimais ir mūšiais su kiaušiniais, aplesinais, miltais ir vandeniu. Dabar karnavalas sukviečia žmones iš viso pasaulio. Ši šventė paprastai būna vasarį, štai kodėl tai signalizuoja žiemos pabaigą ir paskelbia nevalgymo mėsos periodą. Karnavalas pilnas šokių, muzikos, linksmybių ir kostiumų. Tautiečiai ruošiasi karnavalui labai rimtai. Kai kurie iš jų praleidžia netgi kelis mėnesius siųdamiesi savo kostiumus karnavalui. Ši šventė yra labai spalvinga, linksma ir unikali. Joje turi apsilankyti kiekvienas!     


Fantasporto. Tai tarptautinis filmų festivalis organizuojamas nuo 1981 metų Porto mieste. Šis pavadinimas atsirado, nes pirmos raidės – Fantas, o pirmas festivalis prasidėjo nuo fantazijos konkurso, ir Porto, nes toks miesto, kuriame jis vyksta pavadinimas. Šiame festivalyje yra duodama ekranuose erdvė į fantaziją, mosklą, siaubą, taip pat rodomi komerciniai filmai ir eksperimentiniai projektai iš viso pasaulio. Didėjant kino mėgėjų skaičiui, rengėjai kiekvienai metai paruošia specialią programą vaikams, akliems, kurtiems piliečiams ir mokykloms. Taigi, šis festivalis pritraukią 10,000 žmonių auditoriją kiekvienais metais. Apdavonojimai šiame festivalyje duodami Geriausiai aktoriai, Geriausiam aktoriui ir Geriausiam režisieriui.

Sem comentários:

Enviar um comentário