27.4.13

Fernão de Magalhães


 Ferdinand Magellan.jpg
 
 Ferdinand Magellan was a Portuguese explorer who born in 1480. He was sea traveler also discoverer who served Spain Kingdom. Magellan was the first one from Europe, who reached Asia from western side and also first one who managed to swim Pacific Ocean. His expedition members were first people that double swim the world, however he didn't reach with them. Ferdinand Magellan died in April 27th, 1521 in nowadays Philippine.

Early life

Ferdinand Magellan was born in north Portugal, Tras os Montes provincy, in Vila Real village. His father was a burgomaster and he also had a brother Diego de Sousa and a sister Izabel. During his 10th year of a life time, his father dead and after 2 years he became a servant of king John II in Lisbon estate. Here with his cousin Francisco Seranu, he continued to study geography and science. When he reached 20 of age, he finally made his first sea journey to India. Goal of that journey was to bring Portugal's vice king Francisco de Almeido government and create some military bases. During his next trip to Western India, Ferdinand Magellan became a captain, however he lost his title when was accused of trades with Islam people. He refused Portuguese nationality and traveled to Spain where he offered his favour to some estates.

Journey around the world and Magellan death

Journey has started in 1519 - 08 - 10 with 265 people crew, but only 18 of them came back to Spain in 1522 - 08 - 06. It is important to know that Portugal government was against this trip, because they accused Magellan of running from them. However because of his talent in sea journeys, he managed to run away from facing enemies and reached Rio de  Janeiro in 13th of December. In 13th of February 1521 his crew reached middle of the earth and in 16th of March - Homonhonmo island near Philippines. Despite the fact that Magellan's translator was able to talk native language, they didn't success to avoid conflicts with natives. Ferdinand Magellan died in one of them.
During this journey, modern world people first time ever were introduced to such a animals like lama, vicuna, penguin. Also "Big Cloud of Magellan" as well as "Small Cloud of Magellan" that were able to see only in South. It was proved that earth is way more bigger than scientists believed.

                                                           

 Fernando Magelanas

Fernando Magelanas buvo portugalų keliautojas, kuris gimė 1480 metais. Jis buvo keliautojas jūromis, taip pat atradėjęs ir tarnavo Ispanijos karaliui. Magelanas buvo pirmasis europietis, kuris pasiekė Azija iš vakarų pusės ir taip pat pirmasis, kuris perplaukė Ramūjį vandenyną. Jo ekspedicija buvo pirmoji apiplaukusi pasaulį, tačiau jo tame tarpe nebuvo, kadangi jis mirė dabartiniuose Filipinuose 1521 metais.

Ankstyvas gyvenimas

Fernando Magelanas gimė šiaurės Portugalijoje, Tras os Montes provincijoje, Vila Real kaime. Jo tėvas buvo burmeistris ir jis taip pat turėjo brolį Diegą ir sesę Izabele. Einant 10 uosius gyvenimo metus jo tėvas mirė ir todėl po dviejų metų jis tapo karaliaus Jono II tarnu Lisabonos dvare. Čia būdamas kartu su savo pusbroliu Diegu jis tęsė geografijos or mokslo žinių plėtimą. Būdamas 20 ies metų, jis pirmą kartą išvyko į jūrų kelionė į Indiją. Kelionės tikslas buvo įvesti buvusio Portugalijos karaliaus Franciškaus de Almeido valdžią ir taip pat įkurti karines bazes. Per antrą savo kelionę į Vakarų Indiją, Magelanas tapo laivo kapitonu, tačiau tai truko neilgai, nes jis buvo apkaltintas prekyba su musulmonais. Todėl jis atsisakė Portugalijos pilietybės ir išvyko į Ispaniją, kur savo paslaugos siūlė keliems dvarams.

Kelionė aplink pasaulį ir Fernando Magelano mirtis

Kelionė prasidėjo 1519 - 08 - 10 kurioje dalyvavo 265 žmonių įgula, tačiau tiktais 18 iš jų sugrįžo atgal į Ispaniją 1522 - 08 - 06. Svarbus faktas, kad Magelano kelionei nebuvo pritarta iki galo, Portugalijos valdžia pasiuntė laivus sugauti Magelana, kadangi jį kaltino tėvynės išdavimu. Tačiau dėl sugebėjimų laviruoti vandenyse, jis paspruko nuo persekiotojų ir pasiekė Rio de Jenero Gruodžio 13. Vasario 13, jo įgūla pasiekė pusiaują ir 16 Kovo - Himonhonmo salas netoli Filipinų. Nepaisant to, kad Magelano vertėjas žinojo vietinių gyventojų kalbą, jie nesugebėjo išvengti konfliktų - viename iš jų mirė pats Fernando Magelanas. 
Per šią kelionę, modernus pasaulis pirmą kartą buvo supažindintas su tokiais gyvnūnais kaip lama, vikuna, pingvinas. Taip pat tokie reiškiniai kaip Didysis Magelano Debesis , Mažasis Magelano Debesis, kurie buvo matomi tik Pietuose. Buvo įrodyta, kad žemė yra daug didesnė negu iki tol manė mokslininkai.

Sem comentários:

Enviar um comentário