30.4.13

Vinho verde

 
 

File:Vindimadores em vinha de enforcado 15.jpg
Vinho Verde is a Portuguese wine that originated in the historic Minho province in the far north of the country. The modern-day 'Vinho Verde' region, originally designated in 1908, includes the old Minho province plus adjacent areas to the south. In 1976, the old province was dissolved.
Vinho Verde is not a grape varietal. The name literally means "green wine," but translates as "young wine", as opposed to mature wine. It may be red, white or rosé, and it is meant to be consumed within a year of bottling.
The region is characterized by its many small growers, which numbered more than 30,000 as of 2005. Many of these growers train their vines high off the ground, up trees, fences, and even telephone poles so that they can cultivate vegetable crops below the vines that their families may use as a food source. Most countries limit the use of the term Vinho Verde to only those wines that come from the Minho region in Portugal. In Europe, this principle is enshrined in the European Union by Protected Designation of Origin (PDO) status.

 

StylesThe Vinhos Verdes are light and fresh. At less than one bar of CO2 pressure, they do not quite qualify as semi-sparkling wines but do have a definite pétillance. The white Vinho Verde is very fresh, due to its natural acidity, with fruity and floral aromas that depend on the grape variety. The white wines are lemon- or straw-coloured, around 8.5 to 11% alcohol, and are made from local grape varieties Loureiro, Arinto, Trajadura, Avesso and Azal. Vinho Alvarinho is made from Alvarinho grapes, from a small designated sub-region of Monção and Melgaço. It has more alcohol (11.5 to 14%) and ripe tropical aromas. The reds are deep red and tannic, and are mostly made from Vinhão, Borraçal and Amaral grapes. The rosés are very fresh and fruity, usually made from Espadeiro and Padeiro grapes.Vinho Verde tai portugališkas vynas, kuris pradėtas gaminti istorinėje Minho provincijoje tolimoje šalies šiaurėje. Šių dienų "Vinho Verde" regionas, atsiradęs 1908 metais, apima senąją Minho provinciją bei kitas aplinkines teritorijas pietuose. 1976 metais senoji provincija išnyko.
Vinho Verde nėra vynuogių rūšis. Pavadinimas pažodžiui reiškia "žalias vynas", bet verčiasi kaip "jaunas vynas", priešingai nei brandusis vynas. Jis gali būti raudonas, baltas arba rožinės spalvos bei turi būti suvartotas per metus nuo tos datos kada yra supilstomas į butelius.
Regionas pasižymi smulkių vynuogynų augintojų įvairove, kurių yra suskaičiojama apie 30 000 nuo 2005 metų. Dauguma šių augintojų vynmedžius augina aukštai nuo žemės, ant medžių, tvorų ar netgi telefonų stulpų, taip vienu metu gali būti auginamos daržovės ir vynuogės,  o jų šeimos šiuos produktus gali vartoti kaip maisto šaltinį. Dauguma šalių Vinho Verde terminą leidžia vartoti tik tam vynui, kuris yra kilęs iš Minho regiono Portugalijoje. Europoje šis principas yra įteisintas Europos Sąjungos pagal  saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) statusą.

Rūšys


Vinhos Verdes vynai yra šviesūs ir gaivūs. Dėl labai mažo CO2 slėgio, jie negali būti priskiriami prie pusiau putojančio vyno rūšies, tačiau turi panašių jam savybių. Baltasis Vinho Verde yra labai gaivus, jo natūralus rūgštingumas dera su vaisių ir gėlių aromatais, kurių stiprumas priklauso nuo vynuogių rūšies. Baltasis vynas yra citrinų arba gelsvos spalvos , apie 8,5 - 11% stiprumo ir yra pagamintas iš vietinių Loureiro, Arinto, Trajadura, Avesso ir Azal vynuogių įvairovės. Vinho Alvarinho yra pagamintas iš Alvarinho vynuogių, mažame Monção ir Melgaço regione. Jis turi daugiau alkoholio (nuo 11,5 iki 14%) ir turi prinokusių tropinių vaisių aromatą. Raudonasis vynas yra tamsiai raudonas ir dažniausiai gaminamas iš Vinhão, Borraçal ir Amaral vynuogių. Rožinis vynas yra vaisinis ir labai gaivus, dažniausiai gaminamas iš Espadeiro ir Padeiro vynuogių.

29.4.13

Carlos Lopes – important Portuguese athlete/ Carlos Lopes – reikšmingas Portugalijos lengvaatletis


Why Carlos Lopes is important in the history of Portugal sport? Well, he is the first sportsman who has won the first Olympic gold medal for Portugal country. Due to this achievement, Carlos Lopes is considered to be a hero of Portugal country. Carlos Lopes born on February 18th, 1947. When he was a young kid, he wanted to play a football. Though, a father of Carlos urged him to get involved in athletic sports. When Carlos was 20 years old (1967), he joined the sport club and started practising to be a long distance runner. Carlos Lopes had various moments of his career as a long distance runner. He was successful and unsuccessful during his races and could not reach permanent results. However, when Carlos Lopes was getting older, his sport shape started getting to be extremely good. When Carlos was 37 years old, he won his first Olympic gold medal in marathon (1984 Summer Olympics, in Los Angeles). This Carlos Lopes Olympic gold medal was not only his first Olympic gold medal during his sport career, but also it was the first Olympic gold medal that won the Portugal country. When Carlos Lopes won an Olympic gold medal, he broke a new Olympic marathon record (2:09.21) that only was broken again in 2008 Summer Olympics, in Beijing. To add, when Carlos Lopes won Olympic gold medal, he was the oldest male marathon runner who had ever won Olympic marathon (he was 37 years old). After 1984 Summer Olympics, Carlos Lopes participated in Rotterdam marathon (Holland) and became the first male marathon runner in the world who finished the marathon faster than 2 hours and 8 minutes. Because of these distinguished achievements in sport and because of a hard working, Carlos Lopes is one of the greatest sportsmen in Portugal. 


Kodėl Carlos Lopes yra nusipelnęs Portugalijos šalies sporto istorijoje? Jis yra pirmasis sportininkas, kuris laimėjo aukso medalį olimpinėse žaidynėse, atstovaudamas Portugalijos šalį. Dėl šio pasiekimo šis sportininkas yra laikomas Portugalijos herojumi. Carlos Lopes (Carlos Alberto de Sousa Lopes) gimė 1947 metais vasario 18 dieną. Kai jis buvo jauno amžiaus, norėjo žaisti futbolą, tačiau tėvas ragino Carlos užsiimti lengvosios atletikos sportu. Kai Carlos buvo 20 metų (1967-ieji metai), jis prisijungė prie sporto klubo veiklos ir pradėjo užsiminėti ilgųjų distancijų bėgimu. Carlos Lopes ilgųjų distancijų bėgimo sporto karjera buvo įvairiapusiška. Jam įvairiai sekdavosi, nebūdavo stabilių pasiekimų. Tačiau kai Carlos Lopes tapo vyresnio amžiaus, jo sportinė forma išsiugdė ypač gerai. Kuomet Carlos Lopes buvo 37-eri metai, jis pirmą kartą savo gyvenime laimėjo aukso medalį olimpinėse žaidynėse maratone (1984-ių metų vasaros olimpinės žaidynės Los Andžele). Šis Carlos Lopes olimpinis aukso medalis buvo ne tik pirmasis jo sportinėje karjeroje, bet ir pirmasis aukso medalis olimpinėse žaidynese, kurį kada nors yra iškovojusi Portugalijos šalis. Tuomet, kai Carlos Lopes laimėjo šį olimpinį aukso medalį, jis pasiekė naują olimpinį maratono rekordą (2:09.21), kurį po to pagerinti pavyko tik 2008 metų vasaros olimpinėse žaidynėse Pekine. Be to, kai Carlos Lopes laimėjo olimpinį aukso medalį 1984-ų metų vasaros olimpinėse žaidynėse, jis tuomet tapo vyriausiu vyru bėgiku, kuris kada nors yra laimėjęs olimpinį maratono bėgimą (jam buvo 37-metai). Po olimpinių žaidynių Carlos Lopes dalyvavo Roterdamo maratone (Olandijoje) ir tapo pirmu žmogumi pasaulyje, kuris pasiekė finišo liniją greičiau nei per 2 valandas 8 minutes. Dėl šių reikšmingų pasiekimų ir sunkaus darbo, Carlos Lopes yra vienas iš geriausių Portugalijos sportininkų.

Jose Saramago


    
"I will not say:
The silence suffocates me and gangs.
I am silent, stay silent,
For the language I speak is of another race."


Jose de Sausa Saramago (16 November 1922-18 June 2010) was a Portuguese writer, dramatist and journalist. His works, some of which can be seen as allegories, commonly present subversive perspectives on historic events, emphasizing the human factor. 
Awarded the 1998 Nobel Prize in Literature, more than two million copies of Saramago's books have been sold in Portugal alone and his works have been translated into 25 languages. The writer was also a founding member of the National Front for the Defence of Culture (Lisbon, 1992). A proponent of libertarian communism, Saramago came into conflict with groups such as the Catholic Church. He was an atheist who defended love as an instrument to improve the human condition.

                                                                     

          
 Style and themes

Saramago's experimental style often features long sentences, at times more than a page long. He used periods sparingly, choosing instead a loose flow of clauses joined by commas. Many of the writer's paragraphs extend for pages without pausing for dialogue (which Saramago chooses not to delimit by quotation marks). When the speaker changes, Saramago capitalizes the first letter of the new speaker's clause. Writer's works are often referred to his other works. Saramago completely abandons the use of proper nouns, instead referring to characters simply by some unique characteristic. An example of Jose style reflecting the recurring themes of identity and meaning can be found throughout his works.

 Nobel Prize

Saramago was awarded the Nobel Prize for Literature in 1998. The Nobel committee praised writer's "parables sustained by imagination, compassion and irony" as well as his "modern skepticism" talking about official truths. According to a famous American critic Harold Bloom, Jose Saramago was "the most talented writer in today's world," deserved appropriate recognition for his works more than any other Nobel Prize candidate.
 


Aš nesakysiu:
Tyla dusina mane ir gaują.
Aš esu tylus ir liksiu tylus
Nes kalba, kuria kalbu, yra kitos rasės.
  
Jose de Sausa Saramago (1922 m. lapkričio 16 d.- 2010 m. birželio 18 d.) buvo porugalų rašytojas, dramaturgas bei žurnalistas. Kai kurie jo kūriniai gali būti suprasti kaip alegorijos, o istoriniuose įvykiuose pabrėžiamas žmogaus faktorius.
1998 m. apdovanoto Nobelio literatūros premija, vien Portugalijoje parduota daugiau nei 2 mln. Saramago knygų, kurios išverstos į 25 kalbas. Rašytojas taip pat buvo Nacionalinio Kultūros Gynimo Fronto (1992 m. Lisabona) steigėjas. Būdamas liberalinio komunizmo šalininku, Saramago įsivėlė į konfliktą su katalikų bažnyčios grupės nariais. Jis buvo ateistas, kuris manė, jog meilė yra instrumentas pagerinti žmonių būvį.
 

 Stilius ir temos
  
Saramago eksperimentiniam stiliui būdingi ilgi sakiniai, dažnai ilgesni nei vienas puslapis. Retorinę kalbą jis naudojo taupiai, vietoje jos pasirinkdamas laisvąją kableliais sujungtų sakinių tėkmę. Dauguma rašytojo pastraipų puslapiuose tęsiamos be pauzių dialogui (Saramago renkasi neriboti kabučių). Kai kalbantysis pasikeičia, Saramago didžiąja raide pradeda naujojo kalbančiojo sakinį. Rašytojo darbai dažnai siejami su kitais jo darbais. Saramago visiškai atsisako tikrinių daiktavardžių naudojimo, vietoje to veikėjus susiedamas tiesiog unikalia charakteristika. Jose stiliaus pavyzdys, atspindintis pasikartojančias identiteto ir reikšmės temas, randamas visuose jo darbuose.

Nobelio premija

1998 m. Saramago buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija. Nobelio komitetas gyrė rašytoją už "paraboles, palaikomas vaizduotės, užuojautos ir ironijos", taip pat ir už "modernųjį skepticizmą" kalbant apie oficialias tiesas. Pasak žymaus amerikiečių kritiko Harold Bloom, Jose Saramago buvo "talentingiausias šių dienų rašytojas", nusipelnęs tinkamo pripažinimo už nuveiktus darbus labiau nei bet kuris kitas Nobelio premijos kandidatas.
.

 

27.4.13

Os Gêmeos (The Twins)

Os Gêmeos
Otavio and Gustavo Pandolfo are twin brothers, now 39 years old from São Paulo, Brazil. They're very famous graffiti artists who traveled and left their works of art all around the world, including Lithuania since they have Lithuanian roots. They started out as breakdancers and eventually started painting graffiti being only around 12 years old. Os Gêmeos (Portuguese for The Twins) became their main name. Eventually, they broke out into the main scene of art and helped define Brazil's own style. They are known and related to Portugal, since they have painted a number of their  works there, especially in Lisbon.

Os Gêmeos.  Blu, Lisbon.
Their painting style  contains a lot of yellow-skinned people or characters that the artists claim were dreamed by them in their sleep. Otherwise the works range from tags to complicated murals. The painting topics consist from family portraits to Brazilian folklore. Their art style which mostly includes graffiti was influenced by traditional hip hop style and the Brazilian culture. The Twins also painted in the town where I spend most of my time - Kaunas, which was very surprising to me. 
This graffiti was done in Kaunas and can be seen from google street view here
Graffiti artists tend to do work that's illegal, since painting on walls is considered vandalism in a lot of countries. However, a couple of artists, including Os Gêmeos, have been invited to numerous places and countries to do legal work since of their high regard as street artists. For example, subway systems and trains are an object of pride in Brazil and are very well guarded. The Twins were allowed to do their art on the trains legally. Besides this, they have done works all around the world. Here you can see an exposition in New York city, where instead of doing graffiti their works are displayed in an actual art gallery. 
Graffiti art on a train by Os Gêmeos


--------------
Otavijus ir Gustavas Pandolfai yra 39 metų dvyniai, kilę iš San Paulo, Brazilijos. Jie labai žymus graffiti menininkai, kurie keliauja ir palieka savo meno kūrinius visame pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą, kadangi jie turi lietuviško kraujo. Jie pradėjo kaip break'o šokėjai ir galiausiai pradėjo užsiiminėti graffiti, būdami vos 12-os metų. Os Gêmeos (Portugališkai Dvyniai) tapo pagrindinis jų vardas. Galiausiai, jie prasilaužė į viešumą ir pradėjo sukurti Brazilijai savo paties stilių. Jie yra žinomi ir susiję su Portugalija, kadangi jie ten nutapę gan žymų skaičių savo kūrinių, ypač Lisabonoje.

Graffiti menas Lisabonoje
Jų tapybos stiliuje dominuoja geltonos odos personažai ir veikėjai kuriuos menininkai, bent jau taip minėję ne viename interviu, yra susapnavę savo miege. Priedo to, jų darbai siekia nuo paprastų žymų iki komplikuotų freskų. Tapymo temos apima nuo šeimos portretų iki Brazilijos folkloro. Jų tapymo stilius, kuris daugiausia susidaro iš graffiti, buvo įtakotas tradicinio hip-hop'o ir Braziliškos kultūros. Dvyniai taip nutapė graffiti kūrinį kur aš praleidžiu daugiausia laiko - Kaune, kas mane labai nustebino.
Os Gêmeos graffiti Kaune, Donelaičio gatvėje.

Graffiti menas linkęs būti nelegalus, kadangi daugelyje šalių tapymas ant sienų laikomas vandalizmu. Tačiau keletas menininkų, įskaitant Os Gêmeos, buvo pakviesti legaliai tapyti įvairiausiose vietoje ir šalyse dėl jų aukšto autoriteto ir pagarbos tarp menininkų. Pavyzdžiui, metro ir traukiniai - Brazilų pasididžiavimo objektai ir gan akylai saugomi. Dvyniams buvo leidžiama šiuos traukinius nutapyti ir jiems buvo padaryta išimtis. Panašaus tipo darbus jie yra nutapę visame pasaulyje. Čia galite pamatyti ekspoziciją Niujorke, kurioje jų darbai rodomi uždaroje galerijoje, o ne gatvėje.
Os Gêmeos menas Bostone, JAV. Graffiti nutapytas visas pastatas

Fernão de Magalhães


 Ferdinand Magellan.jpg
 
 Ferdinand Magellan was a Portuguese explorer who born in 1480. He was sea traveler also discoverer who served Spain Kingdom. Magellan was the first one from Europe, who reached Asia from western side and also first one who managed to swim Pacific Ocean. His expedition members were first people that double swim the world, however he didn't reach with them. Ferdinand Magellan died in April 27th, 1521 in nowadays Philippine.

Early life

Ferdinand Magellan was born in north Portugal, Tras os Montes provincy, in Vila Real village. His father was a burgomaster and he also had a brother Diego de Sousa and a sister Izabel. During his 10th year of a life time, his father dead and after 2 years he became a servant of king John II in Lisbon estate. Here with his cousin Francisco Seranu, he continued to study geography and science. When he reached 20 of age, he finally made his first sea journey to India. Goal of that journey was to bring Portugal's vice king Francisco de Almeido government and create some military bases. During his next trip to Western India, Ferdinand Magellan became a captain, however he lost his title when was accused of trades with Islam people. He refused Portuguese nationality and traveled to Spain where he offered his favour to some estates.

Journey around the world and Magellan death

Journey has started in 1519 - 08 - 10 with 265 people crew, but only 18 of them came back to Spain in 1522 - 08 - 06. It is important to know that Portugal government was against this trip, because they accused Magellan of running from them. However because of his talent in sea journeys, he managed to run away from facing enemies and reached Rio de  Janeiro in 13th of December. In 13th of February 1521 his crew reached middle of the earth and in 16th of March - Homonhonmo island near Philippines. Despite the fact that Magellan's translator was able to talk native language, they didn't success to avoid conflicts with natives. Ferdinand Magellan died in one of them.
During this journey, modern world people first time ever were introduced to such a animals like lama, vicuna, penguin. Also "Big Cloud of Magellan" as well as "Small Cloud of Magellan" that were able to see only in South. It was proved that earth is way more bigger than scientists believed.

                                                           

 Fernando Magelanas

Fernando Magelanas buvo portugalų keliautojas, kuris gimė 1480 metais. Jis buvo keliautojas jūromis, taip pat atradėjęs ir tarnavo Ispanijos karaliui. Magelanas buvo pirmasis europietis, kuris pasiekė Azija iš vakarų pusės ir taip pat pirmasis, kuris perplaukė Ramūjį vandenyną. Jo ekspedicija buvo pirmoji apiplaukusi pasaulį, tačiau jo tame tarpe nebuvo, kadangi jis mirė dabartiniuose Filipinuose 1521 metais.

Ankstyvas gyvenimas

Fernando Magelanas gimė šiaurės Portugalijoje, Tras os Montes provincijoje, Vila Real kaime. Jo tėvas buvo burmeistris ir jis taip pat turėjo brolį Diegą ir sesę Izabele. Einant 10 uosius gyvenimo metus jo tėvas mirė ir todėl po dviejų metų jis tapo karaliaus Jono II tarnu Lisabonos dvare. Čia būdamas kartu su savo pusbroliu Diegu jis tęsė geografijos or mokslo žinių plėtimą. Būdamas 20 ies metų, jis pirmą kartą išvyko į jūrų kelionė į Indiją. Kelionės tikslas buvo įvesti buvusio Portugalijos karaliaus Franciškaus de Almeido valdžią ir taip pat įkurti karines bazes. Per antrą savo kelionę į Vakarų Indiją, Magelanas tapo laivo kapitonu, tačiau tai truko neilgai, nes jis buvo apkaltintas prekyba su musulmonais. Todėl jis atsisakė Portugalijos pilietybės ir išvyko į Ispaniją, kur savo paslaugos siūlė keliems dvarams.

Kelionė aplink pasaulį ir Fernando Magelano mirtis

Kelionė prasidėjo 1519 - 08 - 10 kurioje dalyvavo 265 žmonių įgula, tačiau tiktais 18 iš jų sugrįžo atgal į Ispaniją 1522 - 08 - 06. Svarbus faktas, kad Magelano kelionei nebuvo pritarta iki galo, Portugalijos valdžia pasiuntė laivus sugauti Magelana, kadangi jį kaltino tėvynės išdavimu. Tačiau dėl sugebėjimų laviruoti vandenyse, jis paspruko nuo persekiotojų ir pasiekė Rio de Jenero Gruodžio 13. Vasario 13, jo įgūla pasiekė pusiaują ir 16 Kovo - Himonhonmo salas netoli Filipinų. Nepaisant to, kad Magelano vertėjas žinojo vietinių gyventojų kalbą, jie nesugebėjo išvengti konfliktų - viename iš jų mirė pats Fernando Magelanas. 
Per šią kelionę, modernus pasaulis pirmą kartą buvo supažindintas su tokiais gyvnūnais kaip lama, vikuna, pingvinas. Taip pat tokie reiškiniai kaip Didysis Magelano Debesis , Mažasis Magelano Debesis, kurie buvo matomi tik Pietuose. Buvo įrodyta, kad žemė yra daug didesnė negu iki tol manė mokslininkai.

17.4.13 Three major festivals in Portugal

                             Pilgrimage to Fátima.  Fátima is Roman Catholic Portugal's most powerful symbol of religious devotion. On 13 May in 1917 the Virgin Mary reportedly made her first visit to three shepherd children in the fields near to town. The Sanctuary of Fatima, at Cova da Iria, in a brief time has become one of the world's greatest pilgrimage centers. Each May (since 1917) on 12th and 13th thousands of pilgrims head for the Altar of the World to kneel at the feet of Our Lady of Fatima. Pilgrims travel long distances on foot, in automobiles to bring their sick to Fatima. Nowadays more than 4 million people comes here. A candlelight procession goes through the town to the Sanctuary on 12 May, culminating in the Adeus ("farewell") procession on 13 May. When Nossa Senhora de Fatima is returned next day to her place in the basilica, the pilgrims wave their handkerchiefs in sad farewell. 

The Portugal Carnaval. It is an annual and one of the biggest event  in Lisbon. A little over a century ago the Lisbon carnival was characterized as a time of license, with obscene jokes, coarse horseplay, and battles with eggs, oranges, flour and water. Now carnaval ‚brings‘ people from all over the world. It usually happens in February that‘s why it signals the end of winter and also ushers in the religious period of giving up meat. Carnival is all about dancing, music, fun and costumes. The native  people take carnival very seriously. Many of them spend even few months preparing their costumes for the carnaval. This celebration is very colorful, funny and unique. It has to be seen by everyone!
Fantasporto (also known as Fantas). It is an international film festival annually organized since 1981 in Porto (Rivoli Teatro Municipal). The name Fantasporto used in the first letters - Fantas, because the festival started with a fantasy competition, and Porto, the name of the city. In this festival is given screen space to fantasy,science fiction,horror-oriented, commercial feature films and experimental projects from all over the world. Enlarging the number of film addicts, the festival each year prepares special programmes for children , handicapped citizens and schools. So, this festival attracts audiences of more than 10,000 people each year. Awards in this festival is given for Best Actor, Best Actress and Best director.

Trys didžiausios šventės Portugalijoje

Piligrimų kelionė į Fatimą. Fatima yra galingiausias Romos katalikų atsidavimo simbolis Portugalijoje. 1917 metais Gegužės 13-tą, kaip kalbama, Mergelė Marija pirmą kartą aplankė tris piemenukus laukuose netoli miesto. Fatimos prieglobstis Cova da Iria greitai tapo vienas didžiausių piligrimystės centrų pasaulyje. Kiekvieną gegužės 12-13-tą dieną, tūkstančiai piligrimų klupi prieš altorių prieš Fatimą. Piligrimai nukeliauja ilgus atstumus pėsčiomis ar automobiliu norėdami atnešti savo ligas Fatimai. Šiais laikais daugiau nei 4 milijonai žmonių atvyksta aplankyti šios šventos vietos. Žvakės nešimo procesija vyksta per miestą gegužės 12 dieną, o kulminacija, t.y. atsisveikinimo procesas gegužės 13-tą. Kai Fatima kitą dieną grįžtaį savo vietą bazilikoje, visi piligrimai liūdnai mojuoja nosinaitėmis atsisveikindami.
Portugalijos karnavalas. Kasmetinis ir vienas didžiausių įvykių Lisabonoje. Daugiau nei prieš vieną amžių Lisabonos karnavalas buvo charakterizuojamas kaip laiko licenzijos, su nešvankiais juokais, šiukščiais išdykavimais ir mūšiais su kiaušiniais, aplesinais, miltais ir vandeniu. Dabar karnavalas sukviečia žmones iš viso pasaulio. Ši šventė paprastai būna vasarį, štai kodėl tai signalizuoja žiemos pabaigą ir paskelbia nevalgymo mėsos periodą. Karnavalas pilnas šokių, muzikos, linksmybių ir kostiumų. Tautiečiai ruošiasi karnavalui labai rimtai. Kai kurie iš jų praleidžia netgi kelis mėnesius siųdamiesi savo kostiumus karnavalui. Ši šventė yra labai spalvinga, linksma ir unikali. Joje turi apsilankyti kiekvienas!     


Fantasporto. Tai tarptautinis filmų festivalis organizuojamas nuo 1981 metų Porto mieste. Šis pavadinimas atsirado, nes pirmos raidės – Fantas, o pirmas festivalis prasidėjo nuo fantazijos konkurso, ir Porto, nes toks miesto, kuriame jis vyksta pavadinimas. Šiame festivalyje yra duodama ekranuose erdvė į fantaziją, mosklą, siaubą, taip pat rodomi komerciniai filmai ir eksperimentiniai projektai iš viso pasaulio. Didėjant kino mėgėjų skaičiui, rengėjai kiekvienai metai paruošia specialią programą vaikams, akliems, kurtiems piliečiams ir mokykloms. Taigi, šis festivalis pritraukią 10,000 žmonių auditoriją kiekvienais metais. Apdavonojimai šiame festivalyje duodami Geriausiai aktoriai, Geriausiam aktoriui ir Geriausiam režisieriui.

15.4.13

Pasteis de Nata

Food plays an important role in Portuguese culture. Traditional Portuguese dishes are often made
from simple ingredients, based on regional produce with an emphasis on fish. The former colonies
in Africa, India and the Far East have influenced Portuguese cuisine making it very different from
the nearby Mediterranean countries. Many herbs and spices such as pepper, saffron, ginger and
coriander were introduced into Europe by the Portuguese, as were coffee, pineapples, potatoes and
rice amongst other ingredients.


Many of Portugal's dishes are fish-based due to the country's situation on the Atlantic. One of the
most popular meats in Portugal is pork, which can be cooked in a variety of ways. Soup is served at
most meals. Portuguese recipes do not include cheese so it is eaten by itself either before or after
main dishes. Many of the desserts in Portugal are rich egg-based specialities, often seasoned with
spices such as cinnamon and vanilla. A popular dessert is the arroz doce, a rice pudding flavoured
with cinnamon and lemon. The Portuguese have a variety of cake and confectionary specialities.
Northern specialities are rich, very sugary and often flavoured with cinnamon, whereas in the south
the sweetmeats reflect the local harvest of figs and almonds.

I want to write about one particular desert. I tasted it when I was in Portugal and I can’t forget
the flavor! I’m talking about pasteis de nata. Pastéis are one of the most famous things in this
country when it comes to food. If you are visiting Portugal, you'll be able to find them pretty much
everywhere in the country but if you want the real thing, head up to Lisbon and eat them at the
original house, Pasteis de Belem.

A pastel de nata, or pastel de Belem, is a Portuguese egg pastry that is common in areas with
Portuguese populations. The use of the name pastel de Belem is often used for more local
designations, where these cakes may carry the name pastel de nata when sold abroad. The plural of
the word is pasteis, multiple items are called pasteis de nata or pasteis de Belem.

Food historians, and those familiar with the cultural significance of these pastries, claim that pasteis
de nata were first made just prior to the 1800s by monks in a particular monastery in Lisbon. The
place was called Belem, which is where the pastries get their name. They are sold in cake shops and
bakeries. They are also sometimes sold on the street around certain holidays.

Cooks make different versions of pasteis de nata in slightly different ways, achieving a variety of
textures and tastes. The main ingredients for these little treats are mostly very common, including
milk, cream, egg yolks, and flour. The common ingredients, along with spices and other extras, form
pastry shells, and an egg yolk and cream mix is poured into the cakes to make the custard filling.

I add a video which shows how to cook Pastel de Nata. I hope it will help you to make it yourself one
day.
So, if you are visiting Portugal you MUST taste them!


Pasteis de Nata

Maistas vaidina labai svarbų vaidmenį Portugalijos kultūroje. Tradiciniai portugališki patiekalai dažniausiai
yra pagaminami iš labai paprastų ingridientų, atsižvelgiant į regioninę produkciją. Buvusios kolonijos Afrikoje,
Indijoje ir Tolimuosiuose Rytuose padarė didelę įtaką portugališkos virtuvės patiekalams, tuom ji skiriasi nuo
šalia esančių Viduržemio jūros regioninių šalių. Daugelis prieskoninių augalų ir prieskonių, pavyzdžiui, pipirai,
šafranas, imbieras ir kalendra buvo atgabenta į Europą iš Portugalijos, kaip ir kava, ananasai, bulvės bei ryžiai.

Dauguma portugalų patiekalų yra gaminami iš žuvies, dėl šalies padėties prie Atlanto. Taip pat, viena iš
populiariausių mėsų Portugalijoje yra kiauliena, kuri gali būti paruošta įvairiais būdais. Sriuba yra patiekiama
prie daugelio patiekalų. Portugalų receptuose nėra įtraukiamas sūris, jis yra valgomas nebent prieš ar po
valgio. Dauguma desertų pagaminti iš kiaušinių, dažnai pagardinti cinamono ar vanilės prieskoniu. Labai
populiarus desertas yra "Arroz Doce" - ryžių pudingas su cinamono ar citrinų aromatu. Portugalijoje gausu
įvairių konditerijos gaminių. Gaminiai šiaurėje yra saldūs ir dažnai pagardinti cinamonu, o pietuose saldumynai
atspindi vietinį figų ir migdolų derlių.

Labiausiai aš noriu aprašyti vieną konkretų portugalų desertą. Ragavau jį kai buvau Portugalijoje ir niekaip
negaliu pamiršti to skonio! Kalbu apie Pasteis De Nata. Kalbanat apie šios šalies maistą, tai yra vienas iš
populiariausių desertų. Jei lankysies Portugalijoje juos galėsi rasti beveik betkur, bet jei nori paragauti tikrąjį
Pasteis de nata, keliauk į Lisaboną ir užsuk į originaliuosius namus - Pastéis de Belém.

Pastel de Nata arba Pastel de Belem yra portugalų pyragaičiai, kurie yra dažni ten, kur didelė portugalų
populiacija. Pavadinimas "pastel de belem" dažniau naudojamas vietiniuose regionuose, o šio saldaus pyrago
pavadinimas "pastel de nata" labiau naudojamas parduodant užsienyje. Norint naudoti pavadinimo daugiskaitą
sakoma - pasteis, keli elementai vadinami - pasteis de Nata arba pasteis de Belem.

Maisto istorikai ir tie, kurie susipažinę su šių kepinių kultūros reikšme, tvirtina, kad šis desertas buvo pirmą
kartą pagamintas vienuolių, dar prieš 1800m., Lisabonos vienuolyne. Vieta buvo pavadinta Belem, tai štai iš kur
pyragaičiai gavo savo pavadinimą. Jie parduodami tortų parduotuvėse ir kepyklose. Jie taip pat kartais būna
parduodami švenčių metu gatvėse.

Šefai gamina skirtingas pasteis de nata versijas ir šiek tiek skirtingais būdais, siekiant pasiekti įvairias formas bei
skonius. Pagrindiniai šių mažų skanėstų ingridientai yra labai dažni: pienas, grietinėlė, kiaušinių tryniai, miltai.
Pagrindiniai produktai kartu su prieskoniais ir kitais priedais suformuojami į kriauklės formas. Kiaušinių trynių ir
grietinėlė yra sumaišoma ir pilama į formeles ir taip sudaromas saldus kreminis įdaras.

Pridedu video, kuriame rodoma kaip gaminti Pastel de Nata. Tikiuosi tai padės pasigaminti šį desertą.

Taigi, jei lankysitės Portugalijoje, jūs BŪTINAI turite jų paragauti!

12.4.13Olá! Sou a Vigilija. Sou lituana e sou estudante de Sociología da universidade Vytautas Magnus e tenho 21anos. Sou de Kaunas, na Lituânia. Eu vivo com minha família.
Todas dias da semana eu levanto-me às diferentes horas,  mas sempre tomo um duche, visto-me e prepara o pequeno-almoço. O pequeno-almoço tomo sempre em casa. Terça-feira é o único dia que eu preciso acordar cedo. Eu vou para minha classe de português ás 8:00. Eu gosto de dormir. Todos os dias eu durmo até às 10:00, exceto terça-feira.
Às 13:00 almoço num restaurante perto da universidade.  Mais tarde eu volto para a universidade. Às 18:00 eu vou para casa. Janto com a minha familia ás 19:00. Durante a semana, antes de ir dormir eu estudo. Deita-me sempre ás 2:00.
Eu adoro sábados e domingos. No sábado me encontro com minhas amigas.