29.4.13

Jose Saramago


    
"I will not say:
The silence suffocates me and gangs.
I am silent, stay silent,
For the language I speak is of another race."


Jose de Sausa Saramago (16 November 1922-18 June 2010) was a Portuguese writer, dramatist and journalist. His works, some of which can be seen as allegories, commonly present subversive perspectives on historic events, emphasizing the human factor. 
Awarded the 1998 Nobel Prize in Literature, more than two million copies of Saramago's books have been sold in Portugal alone and his works have been translated into 25 languages. The writer was also a founding member of the National Front for the Defence of Culture (Lisbon, 1992). A proponent of libertarian communism, Saramago came into conflict with groups such as the Catholic Church. He was an atheist who defended love as an instrument to improve the human condition.

                                                                     

          
 Style and themes

Saramago's experimental style often features long sentences, at times more than a page long. He used periods sparingly, choosing instead a loose flow of clauses joined by commas. Many of the writer's paragraphs extend for pages without pausing for dialogue (which Saramago chooses not to delimit by quotation marks). When the speaker changes, Saramago capitalizes the first letter of the new speaker's clause. Writer's works are often referred to his other works. Saramago completely abandons the use of proper nouns, instead referring to characters simply by some unique characteristic. An example of Jose style reflecting the recurring themes of identity and meaning can be found throughout his works.

 Nobel Prize

Saramago was awarded the Nobel Prize for Literature in 1998. The Nobel committee praised writer's "parables sustained by imagination, compassion and irony" as well as his "modern skepticism" talking about official truths. According to a famous American critic Harold Bloom, Jose Saramago was "the most talented writer in today's world," deserved appropriate recognition for his works more than any other Nobel Prize candidate.
 


Aš nesakysiu:
Tyla dusina mane ir gaują.
Aš esu tylus ir liksiu tylus
Nes kalba, kuria kalbu, yra kitos rasės.
  
Jose de Sausa Saramago (1922 m. lapkričio 16 d.- 2010 m. birželio 18 d.) buvo porugalų rašytojas, dramaturgas bei žurnalistas. Kai kurie jo kūriniai gali būti suprasti kaip alegorijos, o istoriniuose įvykiuose pabrėžiamas žmogaus faktorius.
1998 m. apdovanoto Nobelio literatūros premija, vien Portugalijoje parduota daugiau nei 2 mln. Saramago knygų, kurios išverstos į 25 kalbas. Rašytojas taip pat buvo Nacionalinio Kultūros Gynimo Fronto (1992 m. Lisabona) steigėjas. Būdamas liberalinio komunizmo šalininku, Saramago įsivėlė į konfliktą su katalikų bažnyčios grupės nariais. Jis buvo ateistas, kuris manė, jog meilė yra instrumentas pagerinti žmonių būvį.
 

 Stilius ir temos
  
Saramago eksperimentiniam stiliui būdingi ilgi sakiniai, dažnai ilgesni nei vienas puslapis. Retorinę kalbą jis naudojo taupiai, vietoje jos pasirinkdamas laisvąją kableliais sujungtų sakinių tėkmę. Dauguma rašytojo pastraipų puslapiuose tęsiamos be pauzių dialogui (Saramago renkasi neriboti kabučių). Kai kalbantysis pasikeičia, Saramago didžiąja raide pradeda naujojo kalbančiojo sakinį. Rašytojo darbai dažnai siejami su kitais jo darbais. Saramago visiškai atsisako tikrinių daiktavardžių naudojimo, vietoje to veikėjus susiedamas tiesiog unikalia charakteristika. Jose stiliaus pavyzdys, atspindintis pasikartojančias identiteto ir reikšmės temas, randamas visuose jo darbuose.

Nobelio premija

1998 m. Saramago buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija. Nobelio komitetas gyrė rašytoją už "paraboles, palaikomas vaizduotės, užuojautos ir ironijos", taip pat ir už "modernųjį skepticizmą" kalbant apie oficialias tiesas. Pasak žymaus amerikiečių kritiko Harold Bloom, Jose Saramago buvo "talentingiausias šių dienų rašytojas", nusipelnęs tinkamo pripažinimo už nuveiktus darbus labiau nei bet kuris kitas Nobelio premijos kandidatas.
.

 

Sem comentários:

Enviar um comentário