20.11.09

Brazilian PortugueseBrazilų portugalų kalba (portugališkai:português brasileiro or português do Brasil) yra grupė portugališkų dialektų, kuria rašo ir kalba faktiškai 200 mln. Brazilijos gyventojų (2009 m.) ir dar keli milijonai brazilų emigrantų, pagrinde gyvenančių JAV, Didžiojoje Britanijoje, Portugalijoje, Kanadoje, Japonijoje ir Paragvajuje. Braziliškas portugalų kalbos variantas yra portugalų Amerikos kolonizacijos laikų palikimas. Pirmoji portugališkai kalbanti emigrantų banga buvo 16 a. , nors tada ši kalba dar nebuvo plačiai naudojama. Kurį laiką portugalų k. egzistavo kartu su Lingua Geral, kalbos mišiniu paremtu ameridian kalbomis, kurią naudojo jėzuitų misionieriai; taip pat kartu su įvairiomis afrikietiškomis kalbomis, kuriomis šnekėjo šimtai tūkstančių vergų, į šalį atgabentų tarp 16a. ir 19 a.
Apytikriai kalbant, skirtumai tarp Europietiškos portugalų kalbos ir braziliško jos v
arianto gali būti palyginti su skirtumais tarp Britiškos ir Amerikietiškos anglų kalbos. Kaip ir daugelyje kitų kalbų, skirtumai tarp standartinės rašytinės brazilų portugalų kalbos ir vietinio šnekamojo jos varianto yra ganėtinai ryškūs, nors žodynas ir daugelis gramatikos taisyklių išlieka tos pačios.
Nepaisant to, palyginti neseną brazilų portugalų kalbos patobulėjimą ( ir jos naudojimas tarp žmonių iš skirtingų kalbinių aplinkų) įtakotą kultūrinio prestižo ir stiprios vyriausybės paramos lėmė, kad standartinė rašomoji kalba išlaikė savo vientisumą visos Brazilijos mastu ir užtikrino, kad regioniniai skirtumai išliktų pilnai suprantami.
Brazilian Portuguese (Portuguese: português brasileiro or português do Brasil) is a group of Portuguese dialects written and spoken by virtually all the almost 200 million inhabitants (2009) of Brazil and by a few million Brazilian emigrants, mainly in the United States, United Kingdom, Portugal, Canada, Japan
and Paraguay.
The existence of Portuguese in Brazil is a legacy of Portuguese colonization of the America. The first wave of Portuguese-speaking immigrants settled in Brazil in the 16th century, yet the language was not widely used then. For a time Portuguese coexisted with Lingua Geral, a lingua franca based on Amerindian languages that was used by the Jesuit missionaries; as well as with various African languages spoken by the hundreds of thousands of slaves brought to the country between the 16th and 19th centuries.

Roughly speaking, the differences between European Portuguese and standard Brazilian Portuguese are comparable to the ones found between British and standard American English. As with many languages, the differences between standard Brazilian Portuguese and its informal vernacular are quite significant, though lexicon and most of the grammar rules remain the same.
Nevertheless, the comparatively recent development of Brazilian Portuguese (and its use by people of various linguistic backgrounds), the cultural prestige and strong government support accorded to the written standard has maintained the unity of the language over the whole of Brazil and ensured that all regional varieties remain fully intelligible.


Português do Brasil (Português: Português brasileiro ou português do Brasil) é um grupo de dialectos do Português, falado e escrito por todos os 200 milhões de habitantes (2009) do Brasil e por alguns milhões de emigrantes brasileiros, principalmente nos Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Canadá, Japão e Paraguai.
A existência do Português no Brasil é uma herança da colonização Portuguesa na América. A primeira vaga de imigrantes que falavam a Língua Portuguesa radicados no Brasil no século XVI, mas a língua não era amplamente utilizada nessa altura. Por muito tempo coexistiram a Língua Portuguesa Geral, uma língua franca, baseada em línguas ameríndias que foi usada pelos missionários jesuítas, bem como vários idiomas, assim como os dilectos Africanos falados por centenas de milhares de escravos trazidos para o país entre os séculos XVI e XIX.
De grosso modo, as diferenças entre o Português Europeu e o Português brasileiro são comparáveis às encontradas entre o Inglês Britânico e o Inglês Americano. Tal como acontece com muitas línguas, as diferenças entre o Português falado no Brasil e o seu vernáculo informal são bastante significativos, embora a maior parte do léxico e das regras gramaticais permaneçam
os mesmos. No entanto, o desenvolvimento relativamente recente do Português do Brasil (e sua utilização por pessoas de várias origens linguísticas), o prestígio cultural e um forte apoio governamental concedido à norma escrita manteve a unidade da língua em de todo o Brasil e garantiu que todas variedades regionais continuassem a ser plenamente inteligíveis.

http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_Portuguese

Sem comentários:

Enviar um comentário